Reductie schadelast door het drogen van zwevende dekvloeren

Reductie schadelast door het drogen van zwevende dekvloeren

Een waterschade is vaak een ingrijpende en kostbare aangelegenheid. Sinds de jaren ’80 worden met grote regelmaat in Nederland woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen voorzien van zogenaamde zwevende dekvloeren. De opbouw van dit type vloer kenmerkt zich door het aanbrengen van een isolatielaag tussen de betonnen constructievloer en de cement of Anhydriet afwerkvloer. De isolatie kan om akoestische of thermische redenen zijn aangebracht. De afwerkvloer wordt los van de constructieve wanden (door middel van een isolatieband) en op de onderliggende isolatie gelegd, zogenaamd zwevend.

Bij een overtollige waterbelasting als gevolg van een calamiteit, lekkage of instroming kan water onder de vloer in de isolatie dringen. Een reguliere ruimte droging zal dan weinig tot geen effect hebben aangezien de dampdoorlatendheid van de dekvloer zeer beperkt is en het vocht zich eigenlijk alleen via de kanten of optrekkend in de wanden een weg naar buiten kan banen. Wanneer de isolatievloer te lang met vocht belast blijft zullen zich allerlei ongewenste effecten voordoen. Denk aan schimmels, onthechting van afwerkvloeren, gebrekkige isolatie (zowel akoestisch als thermisch), optrekkend vocht in de opgaande wanden en nog vele andere zaken met alle gevolgen van dien.

Om het isolatiemateriaal, de constructievloer en de dekvloer te drogen zonder deze geheel te moeten verwijderen zijn er een tweetal methodes. De zogenaamde overdruk en onderdruk methode. Bij de overdrukmethode wordt droge (soms verwarmde) lucht door de vloer in het isolatie pakket geblazen en het verdreven vanaf de boorgaten. Nadeel van deze methode is dat de luchtstromen niet te sturen zijn en de ongefilterde (vervuilde) proceslucht via de randisolatie de ruimte in wordt gebracht  dit met mogelijke gezondheidsrisico’s.

Trition maakt gebruik van de zogenaamde onderdrukmethode. Met deze methode zijn de luchtstromen te sturen (in de richting van het vacuüm aggregaat) en kan de vochtige vervuilde lucht door de apparatuur gefilterd worden alvorens vrijgegeven te worden in  de omgeving. De systematiek is al volgt :

  1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de schade, het schadebeeld, de bepalende factoren (leidingen, vloerverwarming e.d.), de constructie en verdeling van ruimtes en wanden.

  2. Een plan van aanpak wordt opgesteld met een intekening van de aan te brengen boorgaten (er moet immers een luchtstroom onder de vloer worden gecreëerd).

  3. Er wordt een ontwerp gemaakt om de luchtstromen optimaal te maken en zo droogtijden tot een minimum te beperken, afhankelijk van de aangetroffen situatie.

  4. Voor het boren worden leidingen in kaart gebracht door middel van thermografie (zie foto 1), of een andere methodiek, wanneer er geen thermische verschillen kunnen worden gecreëerd.

  5. Boorgaten worden gezet waarbij de boorkernen bewaard blijven. Herstel van de boorgaten kan in veel gevallen nagenoeg onzichtbaar door middel van Spotrepair.

  6. Apparatuur wordt aangesloten en de ruimte wordt aanvullend gedroogd door middel van IR condensdrogers. Deze droge ruimtelucht wordt middel onderdruk apparatuur door de isolatie onder de vloer door gezogen (zie foto 2). Doordat de gaten op strategische plaatsen in de vloer zijn gezet kan de luchtstroom gestuurd worden in de richting van de boorgaten waardoor volledige droging gegarandeerd is.

  7. De afgezogen vochtige vervuilde lucht wordt vervolgens via een waterafscheider en een serie filters gereinigd en schoon teruggebracht in de ruimte of afgevoerd naar buiten.

  8. Door middel van vochtmetingen of remote monitoring wordt het proces nauwkeurig gevolgd en kan er eventueel tussentijds worden bijgestuurd. Hiermee worden droogtijden tot een minimum beperkt en zijn de overlast en de daarmee gemoeide kosten aanzienlijk lager.

Door het inzetten van deze methode kan de aangetaste vloer intact blijven (op de boorgaten na) en worden grootscheepse vloerrenovaties vermeden. De kosten van het verwijderen van een aangetaste vloer zijn een veelvoud van deze oplossing.

Denk aan sloopwerk, overlast voor gedupeerden (eventuele uithuizing), aanbrengen van nieuwe vloeren, leidingwerk, wanden en alle overige bijkomende herstelkosten.

Voor een droge zwevende dekvloer is Trition uw professionele partner als het gaat om lagere schadelast,  korte doorlooptijd, beperken van overlast, een verantwoorde verwerking van mogelijk vervuilde (besmette) vochtige lucht en een meedenkende specialist als het gaat om droging.

  
Leidingen in kaart brengen aan de hand van thermografie & voorbeeld van een opstelling van een onderdrukunit
 
Terug naar overzicht